هیراکو
هیراکو

شنبه 11 اردیبهشت 1400

استعلام نظام فنی و اجرایی کشور در خصوص ارزیابی مالی مناقصه

ارزیابی مالی مناقصه باید به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بر قیمت در اسناد مناقصه اعلام شود.

چنانچه در اسناد مناقصه روش ارزیابی مالی دیگری ذکر نشود دستورالعمل تعیین دامنه قیمت متناسب پیشنهادی در مناقصه (ویرایش سوم) مبنای بررسی قیمت و ارزیابی مالی مناقصه‌گران می‌باشد.

استعلام نظام فنی و اجرایی کشور در خصوص ارزیابی مالی مناقصه
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید